Između prava i tržišnog poslovanja postoji široka i kompleksna interakcija.
Ta dinamična dodirna točka već je 20 godina u središtu našeg rada.

Trgovačko pravo i pravo trgovačkih društava

Trgovačko pravo

Trgovačke pravne usluge uključuju sastavljanje, pregled i pregovaranje prilikom sklapanja svih vrsta trgovačkih ugovora.

Bankarsko pravo

Na području bankarstva pokrivamo bankarsko pravo, bankarsko osiguranje, trgovačke zajmove, međunarodne zajmove te kreditna pisma.

Pravo trgovačkih društava

Standardni predmeti s područja prava trgovačkih društava uključuju osnivanje svih vrsta trgovačkih subjekata.

Trgovačko pravo

i bankarsko pravo

trgovačkih

društava

Zaštita patenata i žigova

U slučaju potrebe, naš ured, kao odvjetnički ured, zastupa stranke u parničnim postupcima povrede prava žiga, autorskog prava i patenata te daje pravna mišljenja o pitanjima autorskog prava u industriji zabave i softverskoj industriji.

Najsuvremenije pravo intelektualnog vlasništva

Intelektualno vlasništvo za nas predstavlja prvenstveno nematerijalnu imovinu nositelja te smatramo da kao takvo zavrjeđuje sveobuhvatnu strategiju.

Strateške usluge za poduzetnike
koje potiču rast

Strateške usluge za poduzetnike
koje potiču rast

Vaše intelektualno vlasništvo smatramo Vašom nematerijalnom imovinom i znamo što ono može značiti za Vašu poslovnu strategiju.

Intelektualno vlasništvo i nematerijalna imovina igraju ključnu ulogu u strateškim ciljevima poslovnog subjekta. Dok se ugledna društva mogu nalaziti u raznim fazama korištenja navedene imovine, poduzetnici su na samim počecima u osmišljavanju svoje kratkoročne i dugoročne vizije.

Naše bogato savjetničko i zastupničko iskustvo u pravu intelektualnog vlasništva pruža, dakle, širi pogled i bazu znanja o najboljoj praksi o načinu na koji intelektualno vlasništvo oblikuje poslovnu strategiju. Osobito za nove poslovne subjekte s neiskorištenim intelektualnim vlasništvom i nematerijalnom imovinom, nudimo niz odabranih tipova obuke koja će generirati pravilno koncepcijsko poimanje vrijednosti nematerijalne imovine unutar Vaše organizacije uz praktičnu obuku Vaših zaposlenika.

Napredno rješavanje sporova

Napredno rješavanje sporova (ADR), savršen odgovor na sve češće upite naših stranaka kako da izbjegnu komplikacije koje mogu biti posljedica pravnog pozicioniranja te skupih i složenih parnica.

Kontaktirajte nas