OBAVIJEST O ZAŠTITI PODATAKA

VUKMIR I SURADNICI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o.

Ova Obavijest o zaštiti podataka („Obavijest“) opisuje kako Vukmir i suradnici odvjetničko društvo d.o.o. („Vukmir i suradnici“) prikuplja, koristi i otkriva osobne podatke tijekom svog poslovanja. Ova Obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka naših zaposlenika, koja podliježe odvojenom skupu pravila.

Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Stoga, radi se o svakoj informaciji kojom se izravno može utvrditi identitet pojedinca ili pomoću koje se može utvrditi identitet pojedinca kao što su ime, osobni identifikacijski broj, poštanska adresa i adresa e-pošte. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom u našem posjedu ili za koju je izgledno da će doći u takav posjed.

Ova Obavijest odgovara na sljedeća pitanja:

1. Koja je uloga društva Vukmir i suradnici u vezi s osobnim podacima koje obrađuje?

2. Koje osobne podatke prikupljamo i kako koristimo te osobne podatke?

3. Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?

4. S kim dijelimo osobne podatke?

5. Koja su Vaša prava prema zakonima i propisima o zaštiti podataka?

6. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

7. Daljnja obrada u nove svrhe

8. Koje vrste sigurnosnih mjera koristimo kako bismo zaštitili osobne podatke?

9. Hoće li se ova Obavijest o zaštiti podataka mijenjati?

10. Na koji način nas možete kontaktirati u vezi s Vašim osobnim podacima?

NAPOMENA: Vukmir i suradnici može licencirati uporabu svojih žigova nepovezanim trećim stranama koje upravljaju poslovanjem i mrežnim mjestima neovisno o društvu Vukmir i suradnici kao što su pravne mreže ili publikacije. Ova Obavijest ne obuhvaća obradu osobnih podataka koju obavljaju te treće strane. Te treće strane imaju zasebna i neovisna pravila o zaštiti podataka ili privatnosti za koje Vam preporučamo da ih pažljivo proučite.

1. Koja je uloga društva Vukmir i suradnici u vezi s osobnim podacima koje obrađuje? 

Vukmir i suradnici djeluje u svojstvu voditelja obrade podataka u vezi s obradom osobnih podataka navedenih u ovoj Obavijesti. To znači da Vukmir i suradnici odlučuje o načinu na koji se ti osobni podaci obrađuju i u koje svrhe se oni obrađuju. 

2. Koje osobne podatke prikupljamo i kako koristimo te osobne podatke?

Tijekom redovnog tijeka svog poslovanja, Vukmir i suradnici prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u vezi s pružanjem pravnih usluga te kako to nalažu zakoni i propisi. Također obrađujemo osobne podatke naših poslovnih partnera i pružatelja usluga. Osim toga, Vukmir i suradnici obrađuje osobne podatke kao dio postupka zapošljavanja te putem videonadzora.

Posebno pazimo da prikupljamo i dalje obrađujemo samo one osobne podatke koji su potrebni u vezi sa svrhama u koje se obrađuju te da ih ne obrađujemo na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Osobni podaci prikupljeni tijekom pružanja naših usluga

U Hrvatskoj je odvjetništvo regulirana profesija, prvenstveno putem Ustava i Zakona o odvjetništvu. Prema Zakonu o odvjetništvu, u Hrvatskoj su valjano licencirani odvjetnici ovlašteni pružati pravne usluge, što uključuje davanje pravnih savjeta, sastavljanje pravnih isprava (kao što su ugovori, tužbe i drugi podnesci) te zastupanje stranaka pred sudovima i drugim nadležnim tijelima. Vukmir i suradnici je u potpunosti licencirano odvjetničko društvo ovlašteno pružati takve usluge svojim strankama. Kako bi učinkovito pružilo pravne usluge, Vukmir i suradnici prikuplja informacije vezane za potencijalnu ili stvarnu transakciju, spor ili druge predmete u vezi s kojima pružamo pomoć našim strankama. Takve informacije mogu uključivati različite osobne podatke.

Tijekom pružanja pravnih usluga prikupljamo i dalje obrađujemo osobne podatke koji se odnose na potencijalne ili postojeće stranke i/ili njihove zaposlenike/zastupnike i/ili druge povezane osobe (npr. članove društva stranaka, savjetnike stranaka). Ti osobni podaci obično uključuju ime, poštansku adresu, osobni identifikacijski broj, datum/mjesto rođenja, identifikacijsku ispravu, broj telefona/telefaksa, adresu e-pošte, funkciju, podatke o plaćanju i druge pojedinosti povezane s potencijalnim ili stvarnim transakcijama, sporovima ili drugim predmetima. U istu svrhu također prikupljamo osobne podatke trećih strana kao što su suprotne strane, državni službenici (npr. suci, sudski službenici itd.), savjetnici i/ili drugi zastupnici suprotnih strana (npr. direktori ili članovi društva suprotnih strana). Potonji osobni podaci obično uključuju ime, poštansku adresu, osobni identifikacijski broj, broj telefona/telefaksa, adresu e-pošte i funkciju. Ti osobni podaci mogu također sadržavati informacije o bankovnim računima ili financijskom stanju ako se radi o suprotnim stranama – fizičkim osobama.

Izvor osobnih podataka prikupljenih tijekom pružanja naših usluga može sadržavati informacije i dokumentaciju prikupljenu putem osobnih kontakata i drugih sredstava komunikacije (npr. dopisa, telefona, e-pošte, našeg mrežnog mjesta) s potencijalnim ili postojećim strankama, državnim tijelima, suprotnim stranama i/ili drugim izvorima (npr. mrežni izvori, službeni registri). Povremeno moramo angažirati pružatelje usluga treće strane (npr. privatne detektive) kako bismo dobili osobne podatke potrebne za pružanje naših usluga, u kojem slučaju primjenjujemo mjere za osiguravanje primjerene zaštite relevantnih osobnih podataka.

Nepružanje osobnih podataka koji su nam potrebni za pružanje naših usluga može dovesti do nesposobnosti društva Vukmir i suradnici da učinkovito pruži svoje usluge ili čak do toga da društvo Vukmir i suradnici odbije zastupanje stranke. Pravovremeno obavještavamo naše potencijalne i postojeće stranke ako dođe do toga.

Osobni podaci prikupljeni u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca

U Hrvatskoj su važeći zakoni i propisi osmišljeni za borbu protiv pranja novca. Općenito, pranje novca je postupak kojim se dobit od kriminalne aktivnosti „čisti“ tako da se njezini nezakoniti izvori prikriju. Ista aktivnost često je povezana s vrstama organiziranog kriminala koje ostvaraju veliku dobit u novcu kao što je krijumčarenje droge, oružja i ljudi kao i prevara i terorizam.

Kako bi poštovalo svoje zakonske obveze vezane za sprječavanje pranja novca, društvo Vukmir i suradnici dužno je provjeriti identitet novih stranka te, u određenim okolnostima, i postojećih stranaka. U određenim slučajevima dužni smo dodatno provoditi detaljne provjere podobnosti novih ili postojećih stranaka. U te svrhe dužni smo prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke o našim strankama ili potencijalnim strankama, njihovim članovima društva, stvarnim vlasnicima, upravi, direktorima, drugim službenicima i članovima njihovih obitelji. Informacije koje su nam potrebne za obradu u ovom pogledu obično uključuju ime, poštansku adresu, osobni identifikacijski broj, funkciju, datum/mjesto rođenja, identifikacijsku ispravu, broj telefona/telefaksa i adresu e-pošte. Ovo možda može također obuhvaćati dokaz o izvoru sredstava i detaljne provjere svake neuobičajene transakcije kao što su prijenos velikih svota novca. Izvori za takvu provjeru/provjeru podobnosti osobe mogu sadržavati informacije i dokumentaciju koju zatražimo od naših potencijalnih ili postojećih stranaka (npr. potvrdu o urednom poslovanju, izvatke, dokumentaciju članova društva) ili putem korištenja mrežnih izvora ili oboje.

U nekim slučajevima možemo odbiti postupati ili nam nije dopušteno nastaviti postupati dok se ne završe gore opisani postupci u vezi sa sprječavanjem pranja novca. U drugim slučajevima možemo pristati započeti postupati dok se ti postupci odvijaju. Pridržavamo pravo odbiti postupati ili, prema potrebi, prestati postupati ako ti postupci ne završe na zadovoljavajući način.

U slučaju da naložimo savjetniku ili drugim stručnjacima da djeluju u ime naših stranaka, oni mogu zatražiti da im pružimo preslike dokaza identiteta stranaka ili njihovih zastupnika koje smo ishodili od naših stranaka ili drugih izvora. Pružit ćemo im te preslike ako tako odlučimo osim ako nam određena stranka posebno ne naloži da to ne učinimo. Međutim, u potonjem slučaju moguće je da će savjetnik i drugi stručnjaci odbiti djelovati u ime te stranke.

Osobni podaci prikupljeni tijekom našeg poslovanja

Kako bismo osigurali valjano funkcioniranje našeg odvjetničkog društva kao i pružanje naše usluge na najučinkovitiji način, možemo angažirati poslovne partnere izvan društva i pružatelje usluga treće strane kao što su vanjski savjetnici, sudski tumači, pružatelji IT usluga, računovođe itd. za pružanje dotičnih usluga. Stoga, možemo prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke o takvim poslovnim partnerima / pružateljima usluga i/ili njihovim zaposlenicima/zastupnicima, koji mogu uključivati ime, poštansku adresu, osobni identifikacijski broj, datum/mjesto rođenja, broj telefona/telefaksa, adresu e-pošte i podatke o plaćanju. Isti osobni podaci prikupljaju se uglavnom putem osobnih kontakta i drugih sredstava komunikacije (npr. dopisa, telefona, e-pošte, našeg mrežnog mjesta) s tim poslovnim partnerima i pružateljima usluga trećim stranama.

Osobni podaci prikupljeni putem poslovnih kontakata

U redovitim poslovnim kontaktima (npr. na konferencijama i drugim sličnim događajima, putem e-mail korespondencije) između našeg odvjetničkog društva i drugih dionika u poslovnoj zajednici (npr. potencijalnih stranaka, drugih savjetnika, sudskih tumača itd.) možemo prikupljati osobne podatke tih drugih dionika i /ili njihovih zastupnika. Isti osobni podaci obično uključuju ime, poštansku adresu, broj telefona/telefaksa, adresu e-pošte i funkciju. Obično se ova vrsta informacija prikuplja putem osobnih kontakata (npr. razmjenom posjetnica) i/ili daljnjom komunikacijom (npr. putem e-pošte ili telefona). Osim toga, često primamo predstavljanja putem e-mailova od drugih dionika u poslovnoj zajednici, koji su zainteresirani za poslovnu suradnju s našim društvom (npr. pravni savjetnici iz drugih zemalja). Osobni podaci o tim drugim dionicima i/ili njihovim zastupnicima upisuju se u bazu podataka koju čuvamo te ih koristimo ako je potrebno ili prikladno (npr. ako jedna od naših stranaka zatraži pravnu pomoć u drugoj zemlji ili ovjereni prijevod).

Osobni podaci prikupljeni u postupku zapošljavanja

Kao dio postupka zapošljavanja prikupljamo osobne podatke potencijalnih zaposlenika i drugih kandidata (npr. kandidata za praksu). Osobni podaci prikupljeni u ovom pogledu uključuju životopise i/ili druge informacije koje životopis obično sadržava i/ili obično povezane s postupkom zapošljavanja kao što su ime, poštanska adresa, osobni identifikacijski broj, datum/mjesto rođenja, broj telefona/telefaksa, adresa e-pošte, informacije o obrazovanju i prethodnom radnom iskustvu te fotografije. Iste informacije mogu također obuhvaćati posebne kategorije osobnih podataka (npr. zdravstveno stanje).

Osobni podaci prikupljeni putem osobnih kontakata i drugih sredstava komunikacije (npr. dopisa, telefona, e-pošte, našeg mrežnog mjesta) s kandidatima koji se prijavljuju na oglase za posao koje je objavilo društvo Vukmir i suradnici. Često nam kandidati također šalju otvorene molbe za posao, obično putem e-pošte ili putem našeg mrežnog mjesta. Ako smatramo nužnim za postupak zapošljavanja, osim informacija koje nam dostave kandidati, također možemo prikupljati informacije o njima iz drugih izvora (npr. mrežnih izvora). Također, povremeno možemo angažirati pružatelje usluga treće strane (npr. agencije za zapošljavanje) kako bi nam pomogli u postupku zapošljavanja i u prikupljanju informacija, uključujući osobne podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Ako kandidatu u određenoj prilici nije ponuđeno radno mjesto, ali smatramo da bi taj kandidat mogao biti prikladan za drugo radno mjesto u budućnosti, uz privolu tog kandidata također možemo čuvati informacije za buduća razmatranja.

Osobni podaci prikupljeni putem videonadzora

Naši poslovni prostori su pod videonadzorom kako bi se osigurala primjerena zaštita osoba i imovine. Stoga, putem videonadzora možemo prikupljati osobne podatke naših posjetitelja, uključujući potencijalnih / postojećih stranaka i njihovih zastupnika, suprotnih strana i njihovih savjetnika, poslovnih partnera i pružatelja usluga. Ti osobni podaci sadrže uglavnom videoslike posjetitelja. Isti podaci pohranjuju se u našem IT sustavu na određeno vremensko razdoblje, nakon kojeg se brišu. Samo ovlašteno osoblje društva Vukmir i suradnici ima pristup tim osobnih podacima te smo uspostavili sustav zapisa prijava u svrhu zaštite istih podataka, kako nalažu zakoni i propisi.

Osobni podaci prikupljeni putem našeg mrežnog mjesta / uporabe IP adresa

Posjetitelji našeg mrežnog mjesta nisu dužni dati osobne podatke kako bi iskoristili njegove najbolje funkcionalnosti. Međutim, posjetitelji koji žele podnijeti upit putem našeg mrežnog mjesta moraju dati svoje ime i adresu e-pošte.

Osim informacija koje prikupljamo putem našeg mrežnog mjesta kao što je opisano gore, koristimo tehnologiju za automatsko prikupljanje informacija o uporabi našeg mrežnog mjesta. Primjerice, naš mrežni poslužitelj automatski bilježi kada posjetitelji posjete naše mrežno mjesto, njihove IP adrese i koje internetske preglednike naši posjetitelji upotrebljavaju. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našom web-stranicom i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web-stranicu te da poboljšamo vaše iskustvo korištenja naše web-stranice i usluge.

Kolačići

Kako bismo automatski prikupili podatke opisane u prethodnom odjeljku, koristimo „kolačiće“. Kolačić je mala količina informacija koja se šalje na Vaš preglednik i pohranjuje na tvrdom disku Vašeg računala. Molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima za dodatne informacije o kolačićima i kako možete promijeniti svoje postavke da biste obrisali ili odbili kolačiće.

U koje svrhe koristimo osobne podatke?

Vukmir i suradnici koristi gore opisane osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • U svrhu pružanja pravnih usluga;
 • U svrhu usklađenosti sa zakonskim obvezama (npr. u slučaju obrade u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca);
 • U svrhu omogućavanja redovnog poslovanja našeg odvjetničkog društva;
 • U svrhu održavanja poslovne mreže;
 • U svrhu zapošljavanja;
 • U svrhu zaštite osoba i imovine (npr. u slučaju videonadzora);
 • Kako bismo obavijestili naše stranke i poslovne partnere o relevantnim novostima ili aktivnostima (npr. u slučaju izmjene važnih propisa);
 • U svrhu kontaktiranja ispitanika, ako je potrebno ili prikladno (primjerice, ako ispitanici imaju upite o našim uslugama);
 • U svrhu upravljanja i održavanja našeg mrežnog mjesta;
 • U svrhu ostvarenja naših tražbina.

3. Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?

Pravna osnova za našu obradu osobnih podataka u gore opisane svrhe obično će uključivati sljedeće:

 • Obrada je potrebna za ispunjenje ugovora čija je ugovorna strana ispitanik ili kako bi na zahtjev ispitanika poduzeli mjere prije sklapanja ugovora (npr. u slučaju pružanja pravnih usluga strankama koje su fizičke osobe, u slučaju ugovora s pružateljima usluga koji su jedini vlasnici);
 • Obrada je potrebna radi usklađenosti sa zakonskom obvezom kojoj naše odvjetničko društvo kao voditelj obrade podliježe (npr. u slučaju usklađenosti s propisima o sprječavanju pranja novca);
 • Legitimni interes (npr. u slučaju pružanja naših pravnih usluga, u slučaju obrade putem videonadzora, u slučaju obrade u svrhu održavanja poslovne mreže ili u slučaju ostvarenja naših tražbina);
 • Izričita privola ispitanika (npr. u slučaju potencijalnih zaposlenika koji nam daju privolu za čuvanje njihovih osobnih podataka za kasniju uporabu ili u slučaju da angažiramo druge savjetnike kako bi radili s nama na određenom predmetu za stranku).

4. S kim dijelimo osobne podatke?

Vukmir i suradnici ne dijeli niti širi osobne podatke osim kako je drukčije navedeno u ovoj Obavijesti ili kako je drukčije potrebno ili dopušteno važećim zakonima i propisima:

 • Dijelimo, prenosimo ili otkrivamo osobne podatke s nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima), drugim pravnim savjetnicima, sudskim tumačima i/ili suprotnim stranama i njihovim zastupnicima, ako je to potrebno za pružanje naših usluga;
 • Nadalje, možemo dijeliti, prenositi ili otkrivati osobne podatke nadležnim tijelima kako bismo poštovali zakonske zahtjeve, prvenstveno u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca (npr. možda ćemo morati otkriti podatke Financijskom inspektoratu u slučaju sumnjivih transakcija);
 • Također možemo dijeliti, prenositi ili otkrivati osobne podatke nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima) i drugim trećim stranama (npr. drugim pravnim savjetnicima, agencijama za naplatu duga) kako bismo poduzeli mjere predostrožnosti za pravnu odgovornost i/ili ostvarenje naših tražbina;
 • Osim toga, možemo otkrivati osobne podatke našim pružateljima usluga kako bismo omogućili valjano funkcioniranje našeg odvjetničkog društva te zaštitili sigurnost i cjelovitost naših IT sustava i mrežnog mjesta.

Ako prenosimo osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, mi ćemo, kako nalažu važeći zakoni i propisi, osigurati da su prava ispitanika primjereno zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama kao što su standardne ugovorne klauzule.

5. Koja su Vaša prava prema zakonima i propisima o zaštiti podataka?

Osim ako se na njih ne primjenjuju iznimke prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, ispitanici imaju sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka koje Vukmir i suradnici obrađuje:

 • Pravo od nas ishoditi potvrdu u vezi s time obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na dotičnog ispitanika ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima („Pravo ispitanika na pristup“);
 • Pravo zahtijevati da ispravimo ili dopunimo bilo koje osobne podatke ako se otkrije da su netočni ili nepotpuni („Pravo na ispravak“);
 • Pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni u svrhe u koje Vukmir i suradnici obrađuje iste podatke („Pravo na brisanje“);
 • Pravo da u bilo kojem trenutku povuče privolu ako se obrada odvija na temelju privole;
 • Pravo zatražiti da Vam Vukmir i suradnici pruži Vaše osobne podatke te, ako je moguće, izravno prenese te podatke drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo („Pravo na prenosivost podataka“);
 • Pravo zatražiti ograničenje daljnje obrade, ako je primjenjivo („Pravo na ograničenje obrade“);
 • Pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako je primjenjivo („Pravo na prigovor“);
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

U slučaju da ispitanici odluče ostvariti jedno od gore navedenih prava, Vukmir i suradnici će bez nepotrebnog odgađanja postupiti na zahtjev stranke. Također ćemo ispitanicima pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Te informacije se pružaju bez naknade. Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo:

 • naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu; ili
 • odbiti postupiti po zahtjevu.

6. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Čuvat ćemo osobne podatke koliko god je potrebno u svrhe obrade navedene gore te će se to razdoblje razlikovati ovisno o određenoj svrsi. Primjerice, prema važećem Zakonu o odvjetništvu dužni smo čuvati spise predmeta u kojima smo pružali pravne usluge našim strankama 10 godina nakon zastupanja. Isti rok primjenjuje se na čuvanje dokumentacije prikupljene u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca. Slično, bilo koja računovodstvena dokumentacija mora se čuvati na razdoblje od 11 godina. Nakon što osobni podaci više ne budu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni, uništit ćemo ili anonimizirati te osobne podatke tako da više ne budu u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika.

7. Daljnja obrada u nove svrhe

Ako namjeravamo koristiti Vaše osobne podatke u novu svrhu, koja nije obuhvaćena ovom Obavijesti, tada ćemo Vam prije započinjanja obrade i određivanja relevantnih svrha i uvjeta obrade pružiti novu obavijest u kojoj se objašnjava ta nova uporaba. Ako i kadgod je potrebno, zatražit ćemo prethodnu privolu za takvu novu obradu.

8. Koje vrste sigurnosnih mjera koristimo kako bismo zaštitili osobne podatke?

Poštujemo obveze na temelju važećih zakona i propisa o zaštiti podataka sigurnom pohranom i uništenjem osobnih podataka, zaštitom osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa i otkrivanja te osiguravanjem provođenja odgovarajućih tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka.

Također koristimo vatrozid te smo proveli druge razumne tehničke, administrativne i fizičke mjere osmišljene za zaštitu osobnih podataka, koji su nam povjereni i nad kojima imamo nadzor, od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene i otkrivanja.

Iako provodimo gornje sigurnosne mjere na našem mrežnom mjestu, trebate biti svjesni da 100%-tna sigurnost nije uvijek moguća u pogledu našeg mrežnog mjesta i elektroničke komunikacije.

9. Hoće li se ova Obavijest o zaštiti podataka mijenjati?

Neprestano pratimo i poboljšavamo naše prakse zaštite podataka. Zbog tih kontinuiranih izmjena, izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati. Potičemo Vas, stoga, da često provjeravate ovu stranicu zbog bilo kojeg ažuriranja.

10. Na koji način nas možete kontaktirati u vezi s Vašim osobnim podacima?

Kako biste ostvarili sva relevantna prava, poslali upite ili pritužbe, molimo kontaktirajte nas prvo na:

VUKMIR I SURADNICI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o.
Gramača 2L, 10000
Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1376 0511
Faks: +385 1376 0555
E-mail: vukmir@vukmir.net

Možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske na broj telefona 00385 (0)1 4609-000 ili putem e-pošte azop@azop.hr ili na adresi Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Ova Obavijest o zaštiti podataka posljednji je put ažurirana u svibnju 2018.